PRAVIDLA SOUTĚŽE o 4 lekce angličtiny

ze dne 12. 2. 2016

 

1. Úvodní prohlášení

1.1 Tato pravidla závazně a úplně upravují podmínky realizace a průběh soutěže s názvem „Vyhrajte 4 lekce angličtiny“.

 

2.

Pořadatel

2.1 Pořadatelem soutěže je pan Tomáš Nábělek, IČ: 739 169 51, se sídlem Jesenická 737/61, Bruntál, PSČ: 792 01, provozovatel služby zprostředkování jazykových kurzů prostřednictvím webového portálu bez-jazykovky.cz (dále jen „Pořadatel“).

 

3.

Místo a doba konání soutěže

3.1 Soutěž se uskuteční na celém území České republiky, a to v období od 12. 2. 2016 do 31. 3. 2016 včetně.

 

4.

Podmínky účasti na soutěži

4.1 Účastníkem soutěže se může stát každá svéprávná fyzická osoba, která dovršila 15 let svého věku a přihlásila se do soutěže prostřednictvím formuláře dostupným na www.soutez.bez-jazykovky.cz (dále jen“ webový portál“) a to uvedením svého jména, příjmení, adresy místa pobytu, e-mailové adresy nebo telefonního čísla (dále jen „Soutěžící“). Vyplněním a odesláním formuláře se Soutěžící přihlašuje do soutěže.

4.2 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, spolupracovníci, a dále osoby blízké Pořadateli.

4.3. Pořadatel si vyhrazuje dále právo vyloučit ze soutěže Soutěžícího, jenž jakýmkoliv způsobem porušil tato pravidla, zejm. pak záměrným uvedením nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů ve formuláři.

4.4 Každý Soutěžící se může soutěže účastnit vyplněním formuláře pouze jednou. K opakovaně vyplněným formulářům nebude ze strany pořadatele přihlédnuto, přičemž taková skutečnost současně zakládá porušení těchto pravidel, které může být Pořadatelem sankcionováno postupem dle bodu 4.3 těchto podmínek.

 

5.

Průběh soutěže

5.1 Z  řádně a včas vyplněných formulářů Pořadatel vylosuje v den následující po ukončení soutěže dle bodu 3, jednoho soutěžícího (dále jen „Výherce“), kterého bude o výhře informovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo pomocí jiných komunikačních prostředků uvedených ve formuláři, a to nejpozději v den následující po provedení losu.

5.2 Za předpokladu, že cena bude Výhercem odmítnuta nebo se tento ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne oznámení skutečnosti dle bodu 5.1 nepřihlásí Pořadateli za účelem sjednání termínu jejího předání, bude v souladu s těmito pravidly proveden los náhradního výherce.

5.3 Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za údaje uvedené Soutěžícími ve formulářích. Pořadatel rovněž neodpovídá za nemožnost doručení oznámení o výhře Výherci v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých, nefunkčních nebo neaktuálních kontaktních údajů ve formuláři.

 

6.

Cena a její předání

6.1 Cenou v soutěži je 1 x (jeden) poukaz na 4 lekce individuální výuky angličtiny, a to v hodnotě 1.596,- Kč (slovy: tisíc pět set devadesát šest korun českých) (dále také jen „Poukaz“).

6.2 Předání Poukazu proběhne v provozovně Pořadatele na adrese Horní lán 9, Olomouc, PSČ: 779 00, případně na jiném vhodném místě, a to v termínu dle předchozí dohody s Výhercem.

6.3. Poukaz je nepřenosný.

6.4 Poukaz je zapotřebí uplatnit nejpozději do data platnosti, jež je uveden přímo na předmětném Poukazu.

 

7.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

7.1. Vyplněním a odesláním formuláře Soutěžící

  1. a) výslovně souhlasí s uvedením jeho jména a příjmení na webovém portálu Pořadatele, případně v jiných komunikačních kanálech, a to za účelem, resp. v souvislosti s oznámením Výherce soutěže, a to vč. případné fotografie pořízené o této události,
  2. b) bere na vědomí a současně uděluje Pořadateli souhlas k spravování, zpracování a uchování jeho kontaktních údajů v elektronické podobě, to vše souladu s příslušnými ustanoveními zákona
    č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž Soutěžící tak činí svobodně, dobrovolně, bezúplatně a bez jakéhokoliv časového omezení,
  3. c) uděluje dále Pořadateli souhlas k případnému zasílání obchodních sdělení souvisejících s jeho podnikatelskou činností na e-mailovou adresu, kterou Soutěžící ve formuláři uvedl, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Soutěžící bere na vědomí, že je oprávněn souhlas dle bodu 7.1 těchto pravidel kdykoliv bez udání důvodu písemně odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na nabelek@bez-jazykovky.cz.

 

8.

Závěrečná ustanovení

8.1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv během trvání této soutěže jednostranně a bez udání důvodu měnit nebo upravit tato pravidla. Je rovněž oprávněn dobu trvání soutěže zkrátit, prodloužit nebo soutěž v plném rozsahu zrušit.

8.2. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12. 2. 2016, a jsou rovněž zveřejněny na webovém portálu Pořadatele.

8.3. Nároků vyplývajících z účasti Soutěžících v soutěži nebo vydání ceny ze soutěže se nelze domáhat soudní cestou.

8.4. Pouze a výlučně Pořadatel je oprávněn ke kontrole dodržování pravidel soutěže Soutěžícími. V rámci této kompetence jsou s konečnou platností rovněž řešeny veškeré stížnosti, podněty a případné spory vzniklé v souvislosti s touto soutěží.